Skip to main content

Forudsætninger

Aftalt uddannelse er uddannelse, der er aftalt mellem virksomheden og den enkelte medarbejder.

Aftalt uddannelse skal imødekomme virksomhedernes langsigtede udviklings- og kompetencebehov og tager ikke udgangspunkt i en lukningssituation.

Bruger medarbejderen aftalt uddannelse, erstattes muligheden for selvvalgt uddannelse for den enkelte medarbejder i det eller de kalenderår, hvor aftalt uddannelse afvikles.

Følgende skal være opfyldt:

  • Virksomheden og en medarbejderrepræsentant skal sammen lave en rammeaftale
  • Medarbejderen skal have 12 måneders anciennitet på virksomheden
  • Medarbejderen skal være omfattet af Træ- og Møbeloverenskomsten eller Piano- og Orgeloverenskomsten
  • Medarbejderen skal have timer til selvvalgt uddannelse til rådighed og bytte disse til aftalt uddannelse i det/de kalenderår, hvor der bruges aftalt uddannelse
  • Der gives alene støtte til kurser fra positivlisten for aftalt uddannelse
  • Der skal ansøges inden uddannelsesstart
  • Der søges særskilt om offentlig uddannelsesstøtte (fx VEU og SVU)

Næste

Opret ansøgning

Virksomhedens kontaktperson(er) kan oprette ansøgninger ud fra positivlisten for aftalt uddannelse.

Der skal være en attesteret rammeaftale, før du kan oprette ansøgninger.

Hvis uddannelsesperioden ikke er fastsat endnu, så skal du alene skrive titlen på uddannelsen. Når alle de ønskede kurser er valgt, skal kontaktpersonen sende ansøgningerne til MitID-attest hos medarbejderen. Denne attest er vigtig, da midlerne først tildeles, når medarbejderen attesterer ansøgningen. Log ind på vores hjemmeside og se, hvad status er på den enkelte ansøgning.

Tilskud tildeles først, når den specifikke periode er noteret i ansøgningen, og såfremt der er midler til rådighed i fonden. Løndækningen fratrækkes midlerne fra SVU/VEU, som du skal søge særskilt.

Der kan søges om tilskud til lønkompensation, kursusgebyr og materialer. Der søges særskilt om offentlig uddannelsesgodtgørelse (fx SVU/VEU).

Virksomheden er ansvarlig for, at oplysningerne er korrekte og i modsatte fald bortfalder eventuelle tilsagn.

Fonden er ikke ansvarlig for det juridiske eller ansættelsesretslige indhold af aftaler, som sendes i forbindelse med ansøgning om tilskud til voksenlærlinge (EUV)-forløb. Søg rådgivning herom hos jeres faglige organisation.

ForrigeNæste

Modtag støtte fra fonden

Medarbejderen gennemfører den planlagte og aftalte uddannelse, som der er søgt tilskud til.

Medarbejderen stiller uddannelsesbevis/deltagerbekræftelse og andet relevant dokumentation til rådighed for virksomheden, som indsender det til info@tmkf.dk eller via link til sikker mail her.

Refusion af voksenlærlingeforløb (EUV1+2) kan ske på baggrund af fremsendt svendebrev. Vi tilbyder delrefusion på baggrund af dokumentation fra AUB, hvor skole- og hhv. praktikuger er udspecificeret. Perioden skal være mindst seks måneder.

Frist for indsendelse af dokumentation er tre måneder efter forventet slutdato. Al udbetaling sker til virksomheden til det i rammeaftalen oplyste CVR-nummer.

Udgifter, der refunderes af en kompetencefond til en virksomhed, er skattepligtige for virksomheden, og virksomheden har selv ansvar for at selvangive dette.

ForrigeNæste

Opret rammeaftale

Virksomhedens kontaktperson opretter en rammeaftale her. Det er vigtigt, at kontaktpersoners informationer løbende opdateres, da al information fra fonden sendes til kontaktpersonen.

Følgende skal være klar:

  • En kort beskrivelse af virksomheden og medarbejdernes aktuelle og fremtidige uddannelsesbehov, som ønskes imødegået gennem rammeaftalen.
  • CPR-nummer, navn, jobtitel og mailadresse på medarbejderrepræsentanten, som skal attestere rammeaftalen.

Attestpersonen fra medarbejderne (B-siden) er:

  • En overenskomstdækket medarbejderrepræsentant fra uddannelsesudvalget, samarbejdsudvalget, tillidsrepræsentant for den pågældende medarbejdergruppe eller talsrepræsentant for den pågældende medarbejdergruppe, hvis sådant findes.

Når rammeaftalen er oprettet: Attestpersonen modtager en mail med link til at attestere rammeaftalen. Attestpersonen har fire uger til at attestere den, inden rammeaftalen udløber. Systemet sender herefter automatisk rammeaftalen til aktivering hos fonden. Der kan herefter oprettes ansøgninger.

Vær opmærksom på: Tildelingen af støtte er betinget af, at rammeaftalen aktiveres og opfylder organisationsaftalen om “kriterier mv. for tildeling af støtte til aftalt uddannelse”, hvor bestyrelsen ud fra en samlet vurdering bl.a. har mulighed for at give afslag på ansøgninger.

Download
2024-Guide-til-oprettelse-af-rammeaftale.pdf

 

ForrigeNæste

Ønsker I gratis besøg eller telefonisk rådgivning?

Så kan I kontakte Gitte på:

Forrige